#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Dodatok č. 1 k VZN 7/2017 Stiahnuté: 94x | 14.02.2019

VZN č. 1/2019 o určení školských obvodov Stiahnuté: 72x | 12.04.2019

Dodatok č. 1 k VZN 16/2018 Stiahnuté: 49x | 13.06.2019

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov Stiahnuté: 36x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 60x | 24.06.2019

VZN_Zmeny_a_doplnku č_5_ÚPN-O Spisska_Teplica Stiahnuté: 14x | 07.10.2019

2018

VZN č. 15/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 105x | 24.05.2018

VZN č. 16/2018 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 133x | 28.06.2018

2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN Stiahnuté: 247x | 13.04.2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN Stiahnuté: 152x | 13.04.2017

VZN č. 4/2017 o bezplatnom poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 170x | 25.05.2017

VZN č. 5/2017 o zrušení všeobecne záväzných nariadení Stiahnuté: 115x | 29.06.2017

VZN č. 6/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Spišská Teplica Stiahnuté: 139x | 29.06.2017

VZN č. 7/2017 o výške príspevku zák.zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 368x | 29.06.2017

VZN č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 188x | 29.06.2017

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica Stiahnuté: 246x | 29.06.2017

VZN č. 10/2017 o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 218x | 21.09.2017

VZN č.11/2017 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 130x | 26.09.2017

VZN č. 12/2017 o grantovom programe obce Stiahnuté: 133x | 26.10.2017

VZN č. 13/2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 100x | 26.10.2017

Stránka