#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Dodatok č. 1 k VZN 7/2017 Stiahnuté: 4x | 14.02.2019

2018

VZN č. 15/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 57x | 24.05.2018

VZN č. 16/2018 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 70x | 28.06.2018

2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN Stiahnuté: 174x | 13.04.2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN Stiahnuté: 104x | 13.04.2017

VZN č. 4/2017 o bezplatnom poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 118x | 25.05.2017

VZN č. 5/2017 o zrušení všeobecne záväzných nariadení Stiahnuté: 71x | 29.06.2017

VZN č. 6/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Spišská Teplica Stiahnuté: 88x | 29.06.2017

VZN č. 7/2017 o výške príspevku zák.zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 264x | 29.06.2017

VZN č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 131x | 29.06.2017

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica Stiahnuté: 159x | 29.06.2017

VZN č. 10/2017 o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 133x | 21.09.2017

VZN č.11/2017 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 86x | 26.09.2017

VZN č. 12/2017 o grantovom programe obce Stiahnuté: 77x | 26.10.2017

VZN č. 13/2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 55x | 26.10.2017

VZN č.14/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 71x | 12.03.2018

2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 141x | 13.04.2017

VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií občanom Stiahnuté: 442x | 02.10.2018

VZN č.3/2016 o označovaní ulíc Stiahnuté: 132x | 13.04.2017

VZN č.4/2016 o vodení a držaní psov Stiahnuté: 107x | 13.04.2017

Stránka