Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2017

VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu Stiahnuté: 33x | 13.04.2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN Stiahnuté: 68x | 13.04.2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN Stiahnuté: 36x | 13.04.2017

VZN č. 4/2017 o bezplatnom poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 26x | 25.05.2017

VZN č. 5/2017 o zrušení všeobecne záväzných nariadení Stiahnuté: 15x | 29.06.2017

VZN č. 6/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Spišská Teplica Stiahnuté: 12x | 29.06.2017

VZN č. 7/2017 o výške príspevku zák.zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 67x | 29.06.2017

VZN č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 44x | 29.06.2017

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica Stiahnuté: 34x | 29.06.2017

2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 40x | 13.04.2017

VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií občanom Stiahnuté: 27x | 13.04.2017

VZN č.3/2016 o označovaní ulíc Stiahnuté: 32x | 13.04.2017

VZN č.4/2016 o vodení a držaní psov Stiahnuté: 29x | 13.04.2017

VZN č.5/2016 o udeľovaní ocenení Stiahnuté: 28x | 13.04.2017

VZN č.6/2016 Patrónska a Topoľová ulica Stiahnuté: 18x | 13.04.2017

2015

VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 42x | 13.04.2017

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 34x | 13.04.2017

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 40x | 13.04.2017

Príloha č. 2 VZN č. 5/2015 Stiahnuté: 19x | 13.04.2017

Príloha č. 1 VZN č. 5/2015 Stiahnuté: 25x | 13.04.2017

Stránka