#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2018

VZN č. 15/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 18x | 24.05.2018

VZN č. 16/2018 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 20x | 28.06.2018

2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN Stiahnuté: 126x | 13.04.2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN Stiahnuté: 77x | 13.04.2017

VZN č. 4/2017 o bezplatnom poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 93x | 25.05.2017

VZN č. 5/2017 o zrušení všeobecne záväzných nariadení Stiahnuté: 49x | 29.06.2017

VZN č. 6/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Spišská Teplica Stiahnuté: 47x | 29.06.2017

VZN č. 7/2017 o výške príspevku zák.zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 179x | 29.06.2017

VZN č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 101x | 29.06.2017

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica Stiahnuté: 111x | 29.06.2017

VZN č. 10/2017 o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 67x | 21.09.2017

VZN č.11/2017 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 54x | 26.09.2017

VZN č. 12/2017 o grantovom programe obce Stiahnuté: 46x | 26.10.2017

VZN č. 13/2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 37x | 26.10.2017

VZN č.14/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 37x | 12.03.2018

2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 105x | 13.04.2017

VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií občanom Stiahnuté: 215x | 13.04.2017

VZN č.3/2016 o označovaní ulíc Stiahnuté: 86x | 13.04.2017

VZN č.4/2016 o vodení a držaní psov Stiahnuté: 75x | 13.04.2017

VZN č.5/2016 o udeľovaní ocenení Stiahnuté: 83x | 13.04.2017

Stránka