#
#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 60x | 25.06.2020

Dodatok č. 1 VZN č. 16/2018 Stiahnuté: 28x | 17.09.2020

VZN č. 2/2020 o financovaní MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 63x | 17.09.2020

VZN č. 3/2020 o o miestnych daniach Stiahnuté: 24x | 17.12.2020

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 19x | 17.12.2020

VZN č. 5/2020 o výške mesačného príspevku zájkonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 25x | 17.12.2020

VZN č. 6/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 26x | 17.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení školských obvodov Stiahnuté: 194x | 12.04.2019

Dodatok č. 1 k VZN 16/2018 Stiahnuté: 126x | 13.06.2019

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov Stiahnuté: 131x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 163x | 24.06.2019

VZN_Zmeny_a_doplnku č_5_ÚPN-O Spisska_Teplica Stiahnuté: 138x | 07.10.2019

VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 160x | 24.10.2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 187x | 24.10.2019

VZN č. 6/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 156x | 24.10.2019

Dodatok č. 1 k VZN 7/2017 Stiahnuté: 186x | 14.02.2019

2018

VZN č. 16/2018 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 277x | 28.06.2018

VZN č. 15/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 180x | 24.05.2018

2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN Stiahnuté: 356x | 13.04.2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN Stiahnuté: 225x | 13.04.2017

Stránka