#
#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2017

VZN č. 8/2017 o výške mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica Stiahnuté: 254x | 29.06.2017

VZN č. 9/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, ktorého zriaďovateľom je obec Spišská Teplica Stiahnuté: 352x | 29.06.2017

VZN č. 10/2017 o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 270x | 21.09.2017

VZN č.11/2017 Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 171x | 26.09.2017

VZN č. 12/2017 o grantovom programe obce Stiahnuté: 170x | 26.10.2017

VZN č. 13/2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 132x | 26.10.2017

VZN č.14/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 204x | 12.03.2018

2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 302x | 13.04.2017

VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií občanom Stiahnuté: 1409x | 02.10.2018

VZN č.3/2016 o označovaní ulíc Stiahnuté: 298x | 13.04.2017

VZN č.4/2016 o vodení a držaní psov Stiahnuté: 200x | 13.04.2017

VZN č.5/2016 o udeľovaní ocenení Stiahnuté: 224x | 13.04.2017

VZN č.6/2016 Patrónska a Topoľová ulica Stiahnuté: 278x | 13.04.2017

2015

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 290x | 13.04.2017

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach Stiahnuté: 356x | 13.04.2017

Príloha č. 2 VZN č. 5/2015 Stiahnuté: 917x | 13.04.2017

Príloha č. 1 VZN č. 5/2015 Stiahnuté: 168x | 13.04.2017

VZN č. 5/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 347x | 13.04.2017

2014

Príloha VZN č.2/2014 - textová časť Stiahnuté: 175x | 13.04.2017

VZN č. 2/2014 záväzná časť územného plánu zóny Záhumena 1. etapa Stiahnuté: 305x | 13.04.2017

Stránka