#
#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

VZN č. 1/2022 O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Stiahnuté: 97x | 17.02.2022

VZN č. 2/2022 O podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 34x | 17.02.2022

VZN č. 3/2022 Pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelen Stiahnuté: 29x | 17.02.2022

VZN č. 4/2022 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišská Teplica Stiahnuté: 34x | 17.02.2022

2021

VZN č.1/2021 Zmeny a doplnku č.6 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 173x | 15.06.2021

Dodatok č. 2 VZN č. 16/2018 Stiahnuté: 51x | 24.06.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska + cenník služieb Stiahnuté: 76x | 24.06.2021

VZN č. 3/2021 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 91x | 16.12.2021

2020

VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 131x | 25.06.2020

Dodatok č. 1 VZN č. 16/2018 Stiahnuté: 96x | 17.09.2020

VZN č. 2/2020 o financovaní MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 132x | 17.09.2020

VZN č. 3/2020 o o miestnych daniach Stiahnuté: 115x | 17.12.2020

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 116x | 17.12.2020

VZN č. 5/2020 o výške mesačného príspevku zájkonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 95x | 17.12.2020

VZN č. 6/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 95x | 17.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení školských obvodov Stiahnuté: 255x | 12.04.2019

Dodatok č. 1 k VZN 16/2018 Stiahnuté: 180x | 13.06.2019

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov Stiahnuté: 232x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 216x | 24.06.2019

VZN_Zmeny_a_doplnku č_5_ÚPN-O Spisska_Teplica Stiahnuté: 263x | 07.10.2019

Stránka