#
#

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 79x | 25.06.2020

Dodatok č. 1 VZN č. 16/2018 Stiahnuté: 54x | 17.09.2020

VZN č. 2/2020 o financovaní MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 81x | 17.09.2020

VZN č. 3/2020 o o miestnych daniach Stiahnuté: 50x | 17.12.2020

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 53x | 17.12.2020

VZN č. 5/2020 o výške mesačného príspevku zájkonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 43x | 17.12.2020

VZN č. 6/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 45x | 17.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o určení školských obvodov Stiahnuté: 208x | 12.04.2019

Dodatok č. 1 k VZN 16/2018 Stiahnuté: 140x | 13.06.2019

VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov Stiahnuté: 158x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti pôsobnosti Obce Spišská Teplica Stiahnuté: 174x | 24.06.2019

VZN_Zmeny_a_doplnku č_5_ÚPN-O Spisska_Teplica Stiahnuté: 179x | 07.10.2019

VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 184x | 24.10.2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 212x | 24.10.2019

VZN č. 6/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnku č. 5 ÚPN-O Spišská Teplica Stiahnuté: 187x | 24.10.2019

Dodatok č. 1 k VZN 7/2017 Stiahnuté: 201x | 14.02.2019

2018

VZN č. 16/2018 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 300x | 28.06.2018

VZN č. 15/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 192x | 24.05.2018

2017

VZN č. 2/2017 ZaD č. 3 ÚPN Stiahnuté: 378x | 13.04.2017

VZN č. 3/2017 o zrušení VZN Stiahnuté: 238x | 13.04.2017

Stránka