#
#

Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Spišská Teplica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Obrancov mieru 454/3
059 34 Spišská Teplica

Ing. Radoslav Šeliga - starosta

Tel./Fax: 052/7738400
E-mail: obec@obecspisskateplica.sk
Web: www.obecspisskateplica.sk

IČO: 00326534, DIČ: 2020674964
IBAN: SK 24 0200 0000 0009 2492 8562

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Spišská Teplica v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Spišská Teplica, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

 

Plán VO 2. polrok 2017