#
#

Navigácia

Obsah

OBECNÝ ÚRAD

Obecný úrad Spišská Teplica je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu riadi a organizuje starosta, na vybraných úsekoch podľa organizačnej štruktúry riadi a organizuje činnosť úradu prednosta obecného úradu. Pokiaľ táto funkcia nie je zriadená alebo obsadená, činnosť a úlohy prednostu úradu zabezpečuje starosta obce.
 

Organizačná štruktúra - tu ku stiahnutiu

Vnútorný predpis v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. - tu ku stiahnutiu

Sadzobník správnych poplatkov 2018 - tu ku stiahnutiu

Sadzobník za poskytované služby a úkony poskytované obcou - tu ku stiahnutiu

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom so záznamom - tu ku stiahnutiu

Ochrana osobnývh údajov - informačná povinnosť - tu ku stiahnutiu

 

Voľné pracovné miesta - aktuálne informácie na úradnej tabuli v sekcii Zverejňovanie